تكميل فرم انتخاب دروس توسط استاد راهنما (دانشجويان ارشد هوش)

on .

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد

جهت انتخاب واحد در ترم اول 92 بايد فرم تكميل شده انتخاب دروس توسط استاد راهنما را به گروه تحويل دهيد.

بديهي است امكان انتخاب واحد بدون تكميل اين فرم مقدور نيست.

لينك فرم:

http://dhce.mshdiau.ac.ir/images/download/AI_forms/16- course select.pdf

با سپاس

دكتر سيد مهدوي چابك

مدير گروه ارشد هوش

1392/06/03

Finland Sevastopol joomla